Algemene voorwaarden

Nederlands Nederlands | English English

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van de webwinkel van Crystal Concepts.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn in de Europese valuta (EURO) en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Op grond van veranderde marktsituaties kan Crystal Concepts genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen. Wel zullen aangegane overeenkomsten altijd conform de overeengekomen prijzen worden uitgeleverd.

Betaling
Betaling kan op een aantal manieren geschieden, afhankelijk van waar u vandaan komt (Nederland, EU of overig Europa):

  •  vooraf door overmaking van bank of giro;
  • via IDEAL. – www.ideal.nl

Nadat de order is geplaatst ontvangt u een e-mail met de orderbevestiging en aanvullende betalingsinstructies, afhankelijk van de wijze van betaling.

Verzendkosten
Voor alle verzendingen gelden de tarieven zoals die beschreven staan op de Verzend informatie pagina.

Verzekering
Alle zendingen buiten Nederland zijn verzekerd.

Verzending
Crystal Concepts is verantwoordelijk voor het onbeschadigd aankomen van de producten bij u, indien de producten verzekerd of onder rembours zijn verstuurd. Wanneer de producten beschadigd aankomen terwijl ze verzekerd of onder rembours zijn verzonden, dient dit binnen 24 uur na aankomst van de producten door u te zijn gemeld bij Crystal Concepts. Het risico van de levering gaat over op de klant, zodra het op de plaats van bestemming wordt aangeboden. Indien de klant de levering niet in ontvangst neemt, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening en risico van de klant.

Leveringen vinden vooralsnog uitsluitend plaats binnen Europa en niet naar een postbus.

Verzending vindt plaats via TPG Post.

Levertijd
Indien de bestelde artikelen op voorraad zijn wordt de bestelling uiterlijk binnen 4 werkdagen verstuurd. De levertijd kan oplopen tot twee weken, afhankelijk van het verzendadres binnen Europa. De opgegeven levertermijn gaat in op het moment dat alle benodigde gegevens en de betaling in ons bezit zijn. Bij overschrijding van de levertermijn door externe factoren, zoals te late levering door fabrikant, posterijen of koeriersdienst, kan de klant geen rechten laten gelden jegens Crystal Concepts. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de levertijd is Crystal Concepts niet verantwoordelijk en daarom niet aansprakelijk.

Retourneren
Geretourneerde producten dienen in dezelfde staat te verkeren als u ze heeft ontvangen en in de originele verpakking te worden verzonden. Eventuele retourzendingskosten zijn voor rekening van de klant.

Garantie
Op alle onze producten gelden de maximale, wettelijk bepaalde garantiebepalingen, behoudens breuk of fysieke schade aan het product.

Kwaliteit van de producten
Crystal Concepts verbindt zich om producten te leveren van een deugdelijke kwaliteit, die zoveel mogelijk overeenkomen met de afbeelding in de webwinkel. Kleine afwijkingen in maat en kleur zijn altijd mogelijk omdat het een natuurproduct betreft. Kleine afwijkingen geven de klant niet het recht om de bestelling te weigeren of enigerlei vergoeding van Crystal Concepts te verlangen.

Voorraad
Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn, levering op korte termijn niet mogelijk is en de klant reeds betaald heeft, zullen de reeds betaalde gelden worden terugbetaald. Hiermee is dan tevens de overeenkomst ontbonden

Algemeen
Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Het plaatsen van een bestelling betekent dat koper onze algemene leveringsvoorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Crystal Concepts.

Crystal Concepts is nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens in geval van opzet en grove schuld van de zijde van Crystal Concepts.

In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, waardoor naleving van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van ons verwacht kan worden is Crystal Concepts nooit gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de klant en /of anderen.

Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door Crystal Concepts.

Crystal Concepts is gerechtigd bestellingen te weigeren of eventueel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Crystal Concepts© en Energy Stones© zijn geregistreerde handelsnamen en mogen niet zonder toestemming van Crystal Concepts gebruikt worden.

Foto’s en woord- en beeldmateriaal die eigendom zijn van Crystal Concepts mogen zonder schriftelijke toestemming van Crystal Concepts niet worden gebruikt of gekopieerd.

 
 
 
©2018